თანამედროვე მედიცინაში წარმატებისთვის!

საექთნო განათლება/Nursing

მეხუთე საფეხური

არმაცია სააფთიაქო/Pharmacy

მეხუთე საფეხური

mission thumb
      კოლეჯის ძირითადი მიზანია:
საზოგადოების ყველა ფენისთვის პროფესიული და პიროვნული განვითარების შესაძლებლობების უზრუნველყოფა, მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება ჯანდაცვის სფეროში დასაქმების, თვითდასაქმების და კარიერული წინსვლისთვის.