თანამედროვე მედიცინაში წარმატებისთვის!

pencil iconდებულება

pencil iconშინაგანაწესი

pencil iconერთწლიანი სამოქმედო გეგმა

pencil iconმრავალწლიანი სამოქმედო გეგმა

pencil iconსამოქმედო გეგმის წლიური ანგარიში

pencil iconდიპლომის ფორმა

pencil iconბიბლიოთეკის დებულება

pencil iconსტრატეგიული დაგეგმარების, მონიტორინგისა და შეფასების მეთოდოლოგია

pencil iconმატერიალური რესურსების გამოყენების რეგულაციები

pencil iconპროგრამაზე ჩასარიცხ პროფესიულ სტუდენტთა რაოდენობის განსაზღვრის მეთოდოლოგია

pencil iconპერსონალის მართვის წესი

pencil iconსაქმისწარმოების წესი

pencil iconსასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი

pencil iconხარისხის მართვის სამოქმედო გეგმა

pencil iconსაზოგადოებასთან ურთიერთობის კომუნიკაციის წესი

pencil iconპროფესიულ სტუდენტთა მხარდაჭერის სტრატეგია

pencil iconხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმები

pencil iconსახანძრო უსაფრთხოების ზომების შესახებ გეგმა

pencil iconშრომის უსაფრთხოების პოლიტიკა

pencil iconსაგანგებო სიტუაციების მართვის გეგმა